vineri, 15 decembrie 2017

Mooji - Să fii născut din nou (Being born again)

https://leokamarius.blogspot.in/2017/12/mooji-sa-fii-nascut-din-nou-being-born.html

În "nașterea-din-nou", puterile tale intuitive sunt eliberate. Ele se expansionează, nu sunt limitate. Viața ta devine mai mult exprimată ca o formă de spontaneitate deoarece este liberă de capcanele minții temătoare sau de a trăi o viață guvernată de persoană. Viața e proaspătă. Nu mai unești punctele. Nu ai pus niciun punct acolo, decât punctele propriilor tale proiecții, care sunt ale unei persoane. Și dacă încerci doar să îți împlinești proiecțiile, atunci te oprești singur de la a intra complet în oceanul propriei tale existențe. Ceva în noi, o putere mai mare este mereu acolo să ne încurajeze în spiritul și vibrația Adevărului, unde e doar o încredere naturală ce apare ca uneori să pășești în față chiar cu ochii închiși, dacă aceasta e nevoia de moment.

Deci ai fost chemat aici să te naști din nou. Și niciunul nu se va uita în urmă și să simtă că a pierdut ceva prețios. Așadar, o mare încredere apare în inimă să se deschidă și mai plenar, să pună totul în focul care este invitația la eliberarea totală. Pentru că nu vei ajunge acolo doar prin cuvinte. Trebuie ca inima ta să fie aprinsă, să fie cuprinsă de foc. Ceva înlăuntru a trecut prin acel portal arzând și a apărut cu o putere și tărie dar nu cu mândrie, nu cu simțul de a fi special, cumva cu recunoștință și o încredere că dacă fiecare ființă, la modul colectiv sau în parte, te-ar respinge, nu ai să cazi pentru că ești într-o putere ce nu poate fi sfărâmată. Trebuie să îți revendici această putere...pentru că toate practicile, toate schimburile, întâlnirile, discursurile, totul te îndrumă iar și iar către Acela care este mereu prezent înlăuntrul tău. Acela e ceea ce e acolo.

Va veni o vreme când tot ce citești, fie că e în Biblie sau Bhagavad Gita, sau Ribhu Gita, sau Ashtavakra Gita, în Guru Grand Sahib sau în Coran, va corespunde cu pulsul vieții tale. Și e un lucru neobișnuit că scripturile scrise și întipărite în cerneală materială se vor preschimba în prezența citirii tale...așa încât în timp ce înțelegerea ta se schimbă, Biblia se schimbă în fața ta. Cuvintele se schimbă nu să îți spună ce să faci, ci să confirme ceea ce EȘTI. Când ești o persoană ai sentimentul că ți se spune ce să faci.
Când ești Sinele, Ființa, atunci îți confirmă ceea ce EȘTI.

Mooji
https://mooji.org/ 

Traducerea: Summairu (2017)


Citește și:
Mooji - Despre pretenția realizării Sinelui
Mooji - Contemplări la aeroportul Heathrow
Mooji - Puterea adevăratei rugăciuni
Mooji - Fii mierea
Mooji - Capcana egoului

https://leokamarius.blogspot.in/2017/12/mooji-sa-fii-nascut-din-nou-being-born.htmlIn (this) 'born-againness," your intuitive powers are released. They are expanding, they are not bound up. Your life becomes more expressed as a form of spontaneity because it is free of the trappings of the fearful mind or life lived governed by the persona. Life is fresh. You are not joining the dots. You did not put any dots there, except the dots of your own projection, which is of a person. And if you are simply trying to fulfill your projections, then you're preventing yourself from fully entering the ocean of your own existence. Something in us, a great power is always there to encourage you in the spirit and the vibration of Truth, where there is just a natural trust emerging to sometimes step forward even with our eyes closed, if that is the need of the moment.

So you were called here to be born again. And no-one will look back and feel they have lost anything precious. So, great confidence comes in the heart to open up more fully, to put everything in the fire which is the invitation to complete liberation. Because you will not go there just on words alone. It has to be that your heart is set on fire. Something inside has gone through that burning portal and emerged with a power and a strength but not with pride, not with specialness, perhaps with gratitude and a confidence that if every being should collectively, together or apart, reject you, you will not fall because you stand in a power that cannot be broken. You must claim this power...because all the exercizes, all the exchanges, the encounters, the discourses, everything points you again to That which is ever present within yourself. That is what is there.

There will come a time when everything that you read whether it is in the Bible or the Bhagavat Gita, or the Ribu Gita, or the Ashtavakra Gita, in the Guru Grand Sahib or in the Quran, will correspond with your life's pulse. And there is a strange thing that the scriptures written and pressed in solid ink will change in the presence of your reading...that as your understanding changes, the Bible changes in front of you. The words change not to tell you what to do, but to confirm what you ARE. When you are the person it feels its telling you what to do. When you are the Self, the Being, it confirms what you ARE.


Mooji
https://mooji.org/

miercuri, 29 noiembrie 2017

Mooji - Greutățile vieții sunt daruri (Hardship is a gift)

Mulți oameni se întreabă: "Cum pot oamenii care trec prin atâtea greutăți să creadă în Dumnezeu sau să-L iubească pe Dumnezeu? Ce a făcut Dumnezeu pentru ei? El le-a dat doar greutăți."
Eu zic: Nu, nu, nu.
Prin greutăți El îmi dă toleranță și înțelepciune. Prin sărăcie el dă răbdare, recunoștință, înțelegeri interioare și bunătate. Prin boală el dă acceptare, smerenie și apreciere. Prin nesiguranță el m-a împins să contemplu, să investighez interior, să am încredere și să meditez la Ființare.
Acestea sunt daruri extraordinare - virtuți neprețuite.
Dacă Dumnezeu mi-ar fi dat doar bani, doar aș merge și i-aș cheltui și aș face lucruri stupide.
Dar greutățile, boala, și chiar respingerea mă ajută să-L caut mai hotărât și să-L găsesc, și să prețuiesc
prezența Sa neîntreruptă și iubirea Sa nepieritoare.
Multe ființe umane cred că Dumnezeu există doar ca să le dea ce vor ei. Dar Dumnezeu ne dă nu atât de mult ce ne dorim, ci mai mult ceea ce avem nevoie pentru a evolua, prin înțelepciune, cunoaștere și experiența directă a Adevărului cel viu.
Ai încredere în asta.
Astfel, ajungem să-L descoperim, să-L cunoaștem și să-L iubim pe El, Sinele Suprem, ca propriul nostru Sine.
Aceste lecții umane ne ajută să ne rafinăm conștiința și să ne trezim la Conștiința Ultimă Absolută ce suntem.

Mooji
https://mooji.org/ 

Traducerea: Summairu (2017)


Citește și:
Mooji - Despre pretenția realizării Sinelui
Mooji - Contemplări la aeroportul Heathrow
Mooji - Puterea adevăratei rugăciuni
Mooji - Fii mierea
Mooji - Capcana egoului


https://leokamarius.blogspot.in/2017/11/mooji-greutatile-vietii-sunt-daruri.html


Many people wonder: ‘How can people who go through so much hardship believe in God or love God? What has God done for them? He has only given you hardship.’
I say: No, no, no.
Through hardship He gives me tolerance and wisdom. Through poverty he gives patience, gratitude, insights and kindness. Through sickness he gives acceptance, humility and appreciation. Through uncertainties he compelled me to contemplate, inquire, trust and meditate upon Being.
These are tremendous gifts - priceless virtues.
If God gave me only money, I would just go and spend it and do stupid things.
But hardship, sickness and even rejection help me to seek Him more determinedly and to find Him,
and to value His unbroken presence and unfading love.
Many human beings think God exists mainly to give them what they want. But God gives us not so much what we want, but more what we need in order to evolve, through wisdom, knowledge and direct experience of the living Truth.
Trust this.
Like this, we come to discover, know and love Him, the Supreme Self, as our very own Self.
These human lessons help us refine our consciousness and to wake up to the Ultimate, Absolute Awareness we are.

Mooji
https://mooji.org/

vineri, 27 octombrie 2017

Swami Lakshman Joo la picioarele lui Ramana Maharshi (Swami Lakshmanjoo at the feet of Ramana Maharshi)

https://leokamarius.blogspot.de/2017/10/swami-lakshman-joo-la-picioarele-lui.html

Swami Lakshman Joo Raina, care a murit în 1991, este recunoscut ca ultimul reprezentant proeminent al Shivaismului din Kashmir.


Când eram de vreo 20 și ceva de ani, cineva mi-a zis de Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Atunci imediat am plecat din Kashmir și m-am dus la Tiruvannamalai. Când am intrat în salon, l-am văzut pe Bhagavan așezat pe sofa cu picioarele întinse. Am simțit fiori de bucurie. Bhagavan mi-a cerut să mă așez chiar în fața sa. M-am așezat și am privit lung la picioarele sale și am intrat în starea beatifică de samadhi.
Acele zile de aur au fost într-adevăr divine.

Într-o zi, eram încântat la culme de apropierea lui Bhagavan și am compus câteva sloka-uri (versuri) ca ofranda mea către el. Acestea sunau astfel:

"Sunt patru tipuri de corpuri: cel grosier (sthula), cel subtil (sukshma), cel cauzal (karana), și vidul (sunya). Transcenzând acestea (patru tipuri) este mărețul Deal Arunachala, care e slăvit ca forma Supremului atotcunoscător. Îl slăvim pe Sri Ramana, care beatific sălășluiește în propria Sa natură (swarupa), care e numită Arunachala, cel dintâi dintre cele mai mărețe dealuri. Mă refugiez la picioarele măreței înfățișări Ramana, cel care și-a realizat identitatea cu Domnul.
Emit numele yoghinului realizat Ramana, neîncetat. Mereu contemplu la Maharshi Ramana, sufletul realizat. Îmi ofer omagiile către ființa celestă Maharshi Ramana, cu toată inima. "

Când aceste sloka-uri (versuri) au fost aduse în fața lui Bhagavan, el a fost așa de mulțumit încât a explicat însemnătatea lor devoților care erau așezați în Salon.

Obișnuiam să merg pe Arunachala cu Bhagavan, unde el de obicei stătea pe o stâncă și eu eram așezat la picioarele sale. Odată un devot a luat aparatul foto să îi facă o poză lui Bhagavan. În acel moment Bhagavan mi s-a adresat: "Lakshmanjoo! Lakshmanjoo! Stai aici lângă mine. Acest bărbat ne va face o poză." Nu pot exprima ce Divine au fost acele zile ale șederii mele lângă Bhagavan și cât de binevoitor a fost el cu mine.

Am primit o copie a Căii Muntelui (aprilie 1983), unde fotografia mă arată pe mine la picioarele lui Bhagavan. Eleanor Pauline Noye (numărul 11 din cartea de mai jos) e și ea în poza de grup. Ea a vărsat lacrimi de bucurie când Bhagavan mi-a cerut să stau lângă el. Acelea au fost zile de aur pentru mine când am fost lângă Bhagavan, Domnul meu Divin!

- extras din Face to Face with Sri Ramana Maharshi (cap. 169, pag. 370)
Traducerea Summairu

Citește și:

Ramana Maharshi - Cine Sunt Eu? (Nan Yar?)

Învățăturile lui Sri Ramana Maharshi

Robert Adams & Ramana Maharshi - Doar Fii
Yogananda îl întâlnește pe Sri Ramana Maharshi
Lal-Ded - Cuvântul unei mistice rebele din Kashmir
Swami Lakshman Joo Raina, who passed away in 1991, is recognized as the last living pre-eminent exponent of Kashmir Saivism.

When I was in the twenties, some one told me of Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Then and there I left Kashmir and proceeded to Tiruvannamalai. As I entered the Hall, I saw Bhagavan seated on a sofa with his legs stretched. I was thrilled with joy. Bhagavan asked me to sit in front of himself.
I sat and gazed at his Feet and entered the blissful state of samadhi.
Those golden days were indeed divine.

One day, I was overjoyed by the nearness of Bhagavan and composed a few slokas as my offering to him. These in effect stated:

“There are four types of body: the gross (sthula), the subtle (sukshma), the causal (karana) and the void (sunya). Transcending these (four types) is the great Hill Arunachala, which is praised as the form of the all-knowing Supreme. We worship Sri Ramana, who blissfully abides in His own true nature (swarupa), which is named Arunachala, the foremost among the foremost of Hills. I take refuge at the feet of the great personage Ramana who had realized his identity with the Lord.
I utter the name of the accomplished yogi Ramana, ceaselessly. I always contemplate on Maharshi Ramana, the realized soul. I offer my salutations to the celestial being Maharshi Ramana, whole-heartedly.”

When these slokas were placed before Bhagavan, he was so pleased that he explained them to the devotees who were seated in the Hall.

I used to go on Arunachala Hill with Bhagavan, where he used to sit on a rock and I would be seated at his Feet. Once a devotee took out a camera to take a picture of Bhagavan. At that time Bhagavan addressed me, “Lakshmanjoo! Lakshmanjoo! Sit here by my side. This man is going to take a picture of us.” I cannot express how Divine were those days of my stay near Bhagavan and how kind he was to me.

I have received a copy of The Mountain Path (April 1983), where the photograph shows me seated near Bhagavan. Eleanor Pauline Noye [No. 11 in the book below] is also seen in the group-picture. She shed tears of joy
when Bhagavan asked me to sit near him. Those were golden days for me when I was near Bhagavan, my Divine Lord!

- excerpt from Face to Face with Sri Ramana Maharshi (ch. 169, p. 370)

duminică, 1 octombrie 2017

Adyashanti - Calea directă: E îndeplinit (The Direct Path, It is Done)

Sfârșitul este simultan prezent la început. Punctul final există deja la început. Asta e ceea ce numim calea directă, să arătăm că finalul este deja de la început.
Nu trebuie să ajungi la tăcere, pur și simplu trebuie să realizezi că e acolo.
Nu trebuie să ajungi la deschidere, pur și simplu trebuie să realizezi că e deja acolo.
Nu trebuie să ajungi la libertate, pur și simplu trebuie să recunoști că ea e deja acolo.
Nu trebui să ajungi la fără-de-sine, trebuie doar să recunoști că nu există un sine de la care să începi, deja, chiar acum.
Nu trebuie să ajungi la Divin, pur și simplu trebuie să recunoști că el e deja singurul lucru care are loc...
Asta se numește calea directă. Este introducerea experiențială directă a "vederii" (termen buddhist pentru a vedea Ceea Ce Este).
Cheia e că trebuie să fie experiențială. Dacă e în cap, e doar mai multă bălăceală în chestiile minții.
Trebuie să o trăiești.
Permite-ți să o trăiești, în acest moment, în acum: îndeplinirea a tot. Că, de fapt, există o "îndeplinire".
Există o tăcere. Asta e îndeplinit. Acea tăcere e liberă; e o treabă îndeplinită. Acea Conștiință Pură e liberă; ea e deja acolo. Nu există niciun sine. Asta e îndeplinit.
Singurul sine care există și pare să fie e ceea ce e produs prin gând și sentiment.
Dar nu există un sine. Asta e îndeplinit. Așadar, asta e calea directă.
Recunoaște, doar pur și simplu recunoaște aceste lucruri.
Doar pur și simplu recunoaște-le.
...
Nu doar recunoaște "asta", recunoaște că asta e Ceea Ce Ești.
Dar nu tu realizezi asta. EA realizează asta. Asta e mult mai intim, nu-i așa?
E un lucru să zici: "Da, tăcerea este mereu aici."
Foarte bine. Știi că tu ești tăcerea? "Știu că tăcerea e mereu aici."
Ai realizat că tu Ești asta? "Știu doar că ea e mereu aici."
Prima dată recunoști ceea ce e în mod inerent complet. Pasul următor e că recunoști Ce Ești.
Și nu poți decide asta în capul tău; nu e o chestiune de a fi convins sau de a decide...
Asta e trezirea; când Aceea care e deja completă se recunoaște pe Ea Însăși ca Ea Însăși.
Aceasta... care E Trează...se recunoaște pe ea însăși.

Din Adyashanti - Sfârșitul Timpului
http://www.adyashanti.org/
Traducere: Summairu (2017)

Citește și:
Adyashanti - Realitatea transcende noțiunile despre Realitate
Adyashanti - Drogul Separării
Adyashanti - Starea modificată de conștiință ca ego
Adyashanti - Bine ai venit la realitate (video)
Adyashanti - Rămâi ca pură conștiință (video)

https://leokamarius.blogspot.de/2017/10/adyashanti-calea-directa-e-indeplinit.html

“The end is simultaneously present at the beginning. The end point is already at the beginning. That’s what we call the direct path is to point out that the end is already at the beginning.
You don’t have to get to silence, you simply have to realize it’s there.
You don’t have to get to openness, you simply need to realize it’s already there.
You don’t need to get to freedom, you simply need to recognize that it’s already there.
You don’t need to get to no-self, you just need to recognize that there isn’t one there to begin with, already, right now.
You don’t have to get to the Divine, you simply have to recognize that it’s the only thing that’s going on already...
That’s called a direct path. It’s a direct experiential introduction to 'the view’ [Buddhist term for seeing What Is].
The key is that it’s got to be experiential. If it’s in the head, it’s just more head stuff swimming. You have to experience it.
Let yourself experience it, in the moment, in the now: the done-ness of it all.
That, actually, there is a ‘done-ness’.
There is a silence. It’s done. That silence is free; it’s a done deal. That Awareness is free; it’s already there. There is no self. It’s done. The only self that is there and seems to be is what’s manufactured through thought and feeling.
But there isn’t one. It’s done. So, that’s the direct path.
Recognize, just simply recognize these things.
Just simply recognize them.

Don’t just recognize ‘it’, recognize that it is what You Are. But you don’t realize that; IT realizes that.
That’s more intimate, isn’t it? It’s one thing to go ‘Yes, stillness is always here’.
Great. Do you know you're stillness? ‘I know that stillness is always here’.
Have you realized that you Are that? ‘I just know that that is always here’.
First you recognize what’s inherently complete. The next step is you recognize what You Are.
And you can’t decide this in your head; it’s not a matter of being convinced or deciding. …
That’s the awakening; when That which is already complete recognizes Itself as Itself.
This... that Is Awake... recognizes itself.


From Adyashanti – The End of Time
http://www.adyashanti.org/

sâmbătă, 26 august 2017

Anandamayi Ma - Iubirea adevărată și atracția prin amăgire (True Love and attraction through delusion)

https://leokamarius.blogspot.de/2017/08/anandamayi-ma-iubirea-adevarata-si.html
Întrebare:
E posibil să atingi realizarea de Sine prin intensificarea emoției, precum iubirea?
Anandamayi Ma:
Da. Prema, iubirea pentru Dumnezeu e cu siguranță o cale.
Dar ceea ce e în mod obișnuit numit "iubire" nu e prema, adevărata iubire, ci moha, atracție prin amăgire. Prema, adevărata iubire, nu poate exista între persoane. Cum poate cineva să obțină iubire pură din asta, care prin chiar natura sa este impură, și anume persoana?
Iar și iar se întâmplă că oamenii vin la acest corp zicând:
"Iubirea mea pentru cutare și cutare persoană e iubire adevărată, nu e iubire lumească."
Se amăgesc singuri. Iubirea pentru ceea ce e muritor este invariabil moha, atracție prin iluzionare, și conduce la moarte. E destul de evident așa.

Ai observat cum, atunci când îți e imposibil să obții obiectul iubirii tale vrei ori să îl omori ori să mori tu însuți?
Pe câtă vreme prema, iubirea de Dumnezeu, te duce la moartea morții, la Imortalitate.
De aceea, se spune, să îl privești pe Guru ca persoană e un Păcat. Guru-ul trebuie iubit și respectat ca Dumnezeu.
Acu ceva vreme o femeie a venit la acest corp (n.t. corpul lui Anandamayi Ma - așa se referă ea la forma ei), și vroia să se sinucidă pentru că guru-ul ei murise.
I-am zis: "Guru-ul moare?"
Pentru că el și-a părăsit corpul nu înseamnă că el nu mai există. Guru-ul e pretutindeni și niciodată nu-și părăsește discipolul. Faptul că tu vrei să îți iei viața din mâhnire pentru trecerea Guru-ului în Mahasamadhi arată că îl iubești ca pe o persoană și nu ca pe un Guru.
Nu a fost deloc ușor s-o conving de asta, și a trebuit să treacă prin multă durere în inimă și necaz până când în final și-a depășit atașamentul.

Se întâmplă că oamenii de îndrăgostesc de Guru-ul lor. Dacă el a atins nivelul pe care un Guru trebuie să îl fi atins, el ar fi capabil să canalizeze iubirea discipolului întorcând-o către Divin.
Dar, dacă el însuși nu și-a transcens personalitatea, dificultățile natural vor apărea. 
Acest corp s-a întâlnit cu o mulțime de cazuri când fete fără experiență, văduve tinere, sau chiar femei măritate au fost ghidate pe o cale greșită de Guru-și falși.
Ei fac asta sub acoperirea pretextului că Shastra-ele (textele sacre) spun autoritar că trebuie să îți abandonezi întreaga ființă - corpul, mintea și inima către Guru.
A-ți abandona trupul înseamnă a-ți abandona dorințele pentru ca astfel ele să fie șterse, dar nu înseamnă să îți abandonezi corpul în sensul fizic material. Dacă este înțeles în modul ăsta greșit, așa cum se întâmplă uneori, atunci acest corp spune că deși poate ai primit diksha (inițiere) de la el, acea persoană nu îți este Guru.

Ar trebui să te îmbăiezi în Gange și să te purifici și să ai un nou început.
Deși mantra nu poate fi murdărită, sunt cazuri în care devine imperativ să te lepezi și de asta, și anume, dacă ea este asociată inevitabil cu amintirea acelui fals guru.
În asemenea cazuri este indicat să schimbi mantra cu o alta.

Oamenii semnează așa-numitele căsătorii din iubire, dar în unele cazuri ambii sunt dezamăgiți și după o vreme fiecare separat vine la acest corp și se plânge și se căiește.

~ din cartea As the Flower Sheds its Fragrance
Traducere: Summairu (2017)
Citește și:
Anandamayi Ma - Despre căutarea spirituală
Lal-Ded (Lalla) - Cuvântul unei mistice rebele
Wu Hsin - Nu lua viața personal
Osho - Nu exploata iubirea
Robert Adams - Diferența dintre un căutător, un discipol și un devot


https://leokamarius.blogspot.de/2017/08/anandamayi-ma-iubirea-adevarata-si.html

Question:
Is it possible to attain to Self-realization by an intensification of emotion, such as love?
Ma Anandamayee:
Yes. Prema, the love of God is certainly a way.
But what is ordinarily called 'love' is not prema, true love, but moha, attraction through delusion.
Prema, real love, cannot exist between individuals. How can one get pure love from that, which by its very nature is impure, namely the individual?
Again and again it happens that people come to this body saying,
"My love for such and such a person is true love, not worldly love."
They are deceiving themselves. Love for that which is mortal is invariably moha, attraction through delusion, and leads to death. Quite obviously so.

Have you not noticed how, when you find it impossible to get the object of your love you either wish to kill it or to die yourself?
Whereas prema, the love of God, takes you to the death of death, to Immortality.
Therefore, it is said, to regard the Guru as all individual is a Sin. The Guru has to be loved and revered as God.
Some time ago a woman came to this body, who wanted to commit suicide because her guru had passed away.
I said to her: "Does a Guru die '?
Because he has left his body it does not mean that he is no more. The Guru is everywhere and never leaves the disciple. The fact that you want to take your life out of grief over your Guru’s passing into Mahasamadhi shows that you love him as a person and not as a Guru.
It was not at all easy to convince the woman of this, and she had to pass through much heartache and
trouble until at last she got over her attachment.

It happens that people fall in love with their Guru. If he has attained to the state that a Guru should have reached, he will be able to canalize the disciple's love, turning it towards the Divine.
But, if he himself has not transcended personality, difficulties will naturally arise.
This body has come across a number of cases where inexperienced girls, child widows, or even married women have been led into a wrong path by false Gurus.
Tile injunction of the Sastras is that one has to surrender one's whole being - body, mind and heart to the Guru.
To surrender one's body means to surrender one' s desires so that they may be obliterated, but not to surrender one's body in the material sense. If it is misunderstood in this way, as occurs sometimes, then this body says, although you may have received diksa from him, that person is not your Guru.

You should then bathe in the Ganges and purify yourself and make a fresh start.
Although the mantra cannot be defiled, there are instances when it becomes imperative to relinquish even that, namely, if it is inextricably associated with the memory of the false guru.
In such cases it is advisable to change the mantra to another.

People contract so-called love marriages, but in some cases both parties are disillusioned and after a time each separately come to this body lamenting and repenting.

~ from As the Flower Sheds its Fragrance book

sâmbătă, 1 iulie 2017

Video: Lasă Să Fie - Satsang cu Moojibaba la Ashram-ul Beatles - Un video de văzut neapărat! (Let It Be)

Orice se întâmplă în capul tău nu ești tu.
Orice se întâmplă în corpul tău nu ești tu.
Orice se întâmplă în lume nu ești tu.
Orice se întâmplă nu ești tu.
Totuși niciuna din astea nu poate exista fără tine, percepătorul a toate astea.
- MOOJI
Satsang cu Mooji
Înregistrat pe 7 Martie 2017 în Rishikesh, India

Mooji Baba este invitat să țină satsang în frumosul ashram al lui Maharishi Mahesh Yogi, cunoscut local ca Ashram-ul Beatles. El explică că timp de mulți ani ființele au venit aici în acest spațiu căutând același adevăr și libertate către care suntem îndrumați noi astăzi. De când ashram-ul a fost închis cu mai bine de 17 ani în urmă, nimic nu s-a prea întâmplat, în afară de viața naturală a junglei care s-a întors cu maimuțe, elefanți, și chiar o familie de tigri s-a mutat aici.

Întrebări despre abandon, trecerea de la persoană la Prezență și teama de moarte își găsesc răspuns și Mooji ne duce într-o introspecție ghidată și dezvelește natura Conștiinței - bucuria, pacea și iubirea intrinseci.
„Simțământul „Eu Sunt” este carul Absolutului.”
-
Acesta și multe alte video-uri pot fi vizionate pe Mooji.TV:
http://bit.ly/moojitv
și
http://bit.ly/sahaja-express

#Mooji #satsang #spirituality #advaita #nonduality #awakening #Thebeatlesashram

https://mooji.tv
https://www.mooji.org
https://www.facebook.com/moojiji/
https://www.facebook.com/MoojiRomania
Mooji Romania Youtube

Citește și:
Mooji - Despre pretenția realizării Sinelui
Mooji - Contemplări la aeroportul Heathrow
Mooji - Puterea adevăratei rugăciuni
Mooji - Fii mierea
Mooji - Capcana egoului

luni, 26 iunie 2017

Robert Adams - Cele trei virtuți: compasiune, smerenie, ajutor dezinteresat (The Three Virtues: Compassion, Humility And Service)

Sunt trei virtuți care sunt cele mai importante, cele mai importante pe care să le atingi, înainte de iluminare. Fiecare iluminat de pe acest pământ, oricine a fost eliberat, a avut aceste trei virtuți, și nu poți fi realizat fără ele.
Prima e compasiunea, a doua e smerenia, a treia este ajutorul dezinteresat.

1. Vom începe cu compasiunea. Ce e compasiunea?

De fapt compasiunea e atunci când ești împăcat cu acest întreg univers. Ești total în acord cu întreg universul. Nu e nimic din acest univers întreg la care tu să te împotrivești. Gândiți-vă la asta.
Compasiunea înseamnă reverență pentru toată viața. Totul este viu. Nu există materie moartă. Totul are propria sa viață. Când ai reverență pentru viață atunci tu respecți totul. Nu ai animozitate cu nimeni și nimic. Și nu vorbesc doar de ființele umane. Vorbesc de regnul mineral, cel vegetal, cel animal, cel uman. Ar trebui să avem compasiune față de toate animalele de pe acest pământ, fie că sunt furnici, sau gândaci, sau capre, sau oi sau vaci. Dacă am avea o astfel de compasiune am mai mânca carne? Ar trebui să avem o mare compasiune față de toate florile, vegetația, tot ce există.
Ar trebui să avem o mare compasiune față de toate mineralale de pe acest pământ. Tot! Asta e reconcilierea noastră cu întregul univers. Asta e important.
Ai auzit de vreun Înțelept sau un eliberat spiritual care e în dezacord cu ceva din lumea asta?
Trebuie să ajungi la o înțelegere cu tine însuți.

2. Apoi mergem la smerenie sau umilință.

Smerenia este foarte, foarte importantă. Toți vor să câștige un punct de vedere, o controversă, o ceartă, și totuși dacă ai avea smerenie, nu ar apărea niciodată în mintea ta să câștigi sau să te răzbuni.
Smerenia este karmică. Karma e ca și cum ai călca pe o greblă și coada ei te lovește în cap. Cauză și efect. Cauza e că ai călcat pe greblă și coada s-a ridicat și te-a lovit în cap. Astfel e karma. După cum îți așterni așa dormi.
Calci pe o greblă, dar coada ei nu te lovește imediat în cap. Te poate lovi ani mai târziu, sau în altă încarnare, dar vei fi lovit în cap. Așadar e o karma imediată, și o karma viitoare.
Singurul mod de a scăpa de karma e prin a avea o imensă smerenie.
Să zicem că cineva îți dă o palmă. Primele lucruri pe care ni le zice egoul e să îl batem pe acela, să îi dăm palma înapoi, să-l împușcăm, să-l omorâm, să ne răzbunăm. Dar dacă suntem înțelepți vom înțelege că motivul pentru care am primit palma peste față e, desigur, undeva, cumva, că ni se întoarce karma,
și dacă ne răzbunăm vom pune o nouă karma în mișcare, care se va întoarce mai devreme sau mai târziu.
De aceea, orice ți s-a întâmplat vreodată, în orice domeniu de viață, nu contează cum arată, tu ești în locul potrivit. Nimeni nu se ia de tine.
Nimeni nu încearcă să îți facă ceva. Nimeni nu încearcă să te rănească. Dacă cooperezi, și nu reacționezi, și nu te răzbuni, ci trimiți un mesaj de iubire și pace, atunci transcenzi karma și ea nu se va întoarce vreodată. Dar dacă te răzbuni, și vrei să plătești cu aceeași monedă, și crezi că tu câștigi bătălia, va părea că tu câștigi în acest moment, va părea că tu ajungi undeva, dar fructele acțiunilor tale se vor întoarce mai devreme sau mai târziu. Astfel te joci cu tine însuți și nu vei ajunge niciodată nicăieri.

Vei repeta situațiile iar și iar și iar, cu diferiți oameni. Vei trece către un nou stadiu diferit, vei fi implicat în situații diferite, dar vei găsi aceleași probleme.
Așa că, orice pare greșit în viața ta, orice pare groaznic, nu privi problema însăși ca o problemă. Ridică-te deasupra ei. Înțelege că nu e nimeni pe care să dai vina pentru ea. Tu nu ai dușmani. Nimeni nu încearcă să te rănească. Asta e smerenia. Nu ești un laș, nu ești un papă-lapte. Te-ai ridicat deasupra acelui mod de gândire. Acel mod de gândire nu există.
Acum uitați-vă la viețile voastre. Gândiți-vă la lucrurile ce v-au deranjat în fiecare zi, lucrurile ce vă sâcâie în fiecare zi, lucrurile ce vă fac nervoși, care vă supără, care vă fac să vreți să vă răzbunați.
Scăpați de asta.

3. A treia virtute este ajutorul dezinteresat.

Misiunea noastră pe acest pământ este să fim de ajutor umanității. În timp ce încercăm să ne expansionăm, în timp ce încercăm să ne ridicăm la o stare mai înaltă pentru a fi eliberați, să devenim complet liberi, fii de ajutor cu tot ce poți, fără a te aștepta la ceva în schimb. Fii de ajutor fiecăruia pe care îl întâlnești. Întreabă oamenii ce poți face pentru ei ca să le faci viața mai fericită și mai luminoasă. Fii de un total ajutor dezinteresat pentru toți.
E scris: "Cel dintâi va fi ultimul și cel pe pe urmă va fi cel dintâi."
Dacă încerci să pui egoul tău primul, și vrei faimă, și nume și recunoaștere, vei fi prăbușit tot timpul, și vei avea tot felul de probleme odată cu numele și faima.
Fii de ajutor. În adevăr tu ești realitatea absolută. În adevăr tu ești acel Eu sunt. Eu sunt acest Eu sunt.
În adevăr tu nu ești făptuitorul, nu ești corpul, nu ești mintea.
Ești totală libertate. Ești deja eliberat.
Dar asta e ceva intelectual cu unii dintre noi.
Așa că practicați aceste trei virtuți și veți fi uimiți ce rapid deveniți liberi.

- Robert Adams - T127 - Cele trei virtuți: Compasiunea, Smerenia și Ajutorul - 9 februarie, 1992
Traducerea: Summairu (2017)
Citește și:
Robert Adams - Diferența dintre un căutător, un discipol și un devot (partea 1)
Robert Adams - Amintește-ți motivul pentru care ai venit aici 
Robert Adams - Ce-ai făcut cu viața ta?
Robert Adams - Despre devoțiune
Robert Adams - Smerenia; Nirvikalpa și Sahaja Samadhi

https://leokamarius.blogspot.in/2017/06/robert-adams-cele-trei-virtuti.html


The Three Virtues: Compassion, Humility And Service

There are three virtues that are most important, most important for you to achieve, before enlightenment. Every enlightened person on this earth, everyone who has been liberated, has had these virtues, and you cannot be realized without them.
The first one is compassion, the second one is humility, and the third one is service.

1. We will start with compassion. What is compassion?

Actually compassion is when you are reconciled with this entire universe. You're totally reconciled with the entire universe. There's no thing in this whole universe that you are against. Think about that.
Compassion means reverence for all of life. Everything is alive. There's no such thing as dead matter.
Everything has its own life. When you have reverence for life you respect everything.
You have no animosity towards anyone or anything. I'm not only talking about human beings.
I'm speaking of the mineral kingdom, the vegetable kingdom, the animal kingdom, the human kingdom. We should have a great compassion for every animal on this earth, whether they are ants, or cockroaches, or goats, or sheep or cows. If we had a compassion like this, would we eat meat?
We have to have a great compassion for all the flowers, vegetation, everything that exists.
We have to have a great compassion for all of the minerals on this earth. Everything! This is reconciling ourselves with the entire universe. This is important.
Have you ever heard of a Sage or a liberated person who was at odds with anything in this world?
You have to come to terms with yourself.

2. Next we go to humility.

Humility is very, very important. Everybody wants to win a point, win an argument, win a fight, and yet if you have humility, it never comes into your mind to win or get even.
Humility is karmic. Karma is like stepping on a rake and the handle hits you in the head. Cause and effect. The cause is you stepped on the rake and the handle came up and hits you on the head.
This is how karma is. Everything that goes around comes around.
You stepping on the rake, but the handle doesn't hit you on the head immediately. It may hit you on the head years later or in another incarnation, but you will get hit on the head. So there's immediate karma, and there's future karma.
The only way to get rid of it is through having a tremendous humility.
Say somebody slaps you. The first things our ego will tell us is to beat them up,slap them back, shoot them, kill them, get even with them. But if we're wise we'll understand that the reason we were slapped on the face is, of course, somewhere, somehow, this is the karma returning to us,
and if we retaliate we're setting new karma in motion, which will return to us sooner or later.
Therefore, anything that has ever happened to you, in any area of your life, no matter how it looks,
you are in your right place. No one is picking on you.
No one is trying to do anything to you. No one is trying to hurt you. If you cooperate, and do not react, and do not retaliate, but send out a message of love and peace, then you transcend that karma and it will never come back again. But if you retaliate, and you want to get even, and you think you're winning the battle, you may appear to be winning in this instance, you may appear to be getting somewhere, but the fruits of your actions must return sooner or later. Therefore you're playing games with yourself and you'll never get anywhere.

You'll keep repeating the situation again, and again, and again, with different people. You may move to a different state, be involved in different situations, but you will find the same problems.
Therefore, whatever seems wrong in your life, whatever seems terrible, do not look at the problem in itself as a problem. Rise above it. Realize no one is to blame for it. You have no enemies. No one is trying to hurt you. This is humility. You're not a coward, you're not a wimp. You have risen above that kind of thinking. That kind of thinking does not exist.
Now look at your lives. Think of the things that bother you every day, the things that annoy you every day, the things that make you angry, that make you upset, that make you want to retaliate. Get rid of this.

3. The third virtue is service.

Our mission on this earth is to be of service to humanity. As we're trying to unfold, as we're trying to raise ourselves to a higher state to be liberated, to become totally free, be of service all you can,
without looking for anything in return. Serve everyone you meet. Ask people what you can do for them to make their life happier and brighter. Be of total service to everyone.
It is written, "That the first shall be last and the last shall be first."
If you try to put your ego up front, and you want fame, and name and recognition, you will be beaten down all the time, and you will have all kinds of problems that come with achieving fame and name. Be of service. In truth you are absolute reality. In truth you are that I am. I am that I am.
In truth you are not the doer, you are not the body, you are not the mind.
You are total freedom. You are already liberated.
But this is intellectual with some of us.
Therefore practice those three virtues and you will be amazed how fast you become free.
- Robert Adams - T127 - The Three Virtues: Compassion, Humility and Service - 9th February, 1992